logo

0912 839 3220

آشنایی با رویه های گمرکی ترخیص کالا

1396/07/02 , 10:7
با توجه به هدف واردات و صادرات هر کالا، رویه متفاوتی از طرف هیئت وزیران تدوین و به وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده تا امور ترخیص کالا سهولت یابد.
ورود قطعی
کالاهایی که بصورت دائم و به قصد مصرف وارد کشور می شوند
          ورود موقت
ورود موقت رویه ای گمرکی است که مربوط به کالاهای نمایشگاهی و  یا کالاهای پروژه ای می باشد که تحت شرایطی می توانند به طور موقت به گمرک وارد شوند و در مهلت تعیین شده توسط گمرک ایران ، بدون اینکه تغییری در آن محصول ایجاد شود خارج شوند.
کالای مرجوعی
کالاهایی که پس از ورود به گمرک، نتوانسته ترخیص شوند و بنابراین مرجوع می شوند.
ترانزیت خارجی
کالاهایی که مبدأ آنها خارج از کشور و مقصد آنها نیز خارج از کشور می باشد و فقط از خاک کشور سوم عبور می کنند.
ترانزیت داخلی
کالاهایی که از گمرکی داخل کشور به گمرکی دیگر داخل کشور در جهت انجام تشریفات ورورد قطعی، ترخیص غیرقطعی می شود.
صدور قطعی
صادرات کشور در جهت مصرف در مقصد
صدور موقت
صادرات موقت و برگشت کالا پس از دوره ای مشخص
استرداد حقوق ورودی
استرداد ماخذ زمان ورود کالا در خصوص کالاهای وارداتی که باید صادر شوند.